bukaa

32 teksty – auto­rem jest bu­kaa.

Naj­pros­tszą i naj­tańszą formą ope­rac­ji plas­tycznej jest ak­ceptac­ja włas­ne­go wyglądu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2015, 21:35

Była już zmęczo­na.
Zmęczo­na ty­mi wszys­tki­mi kłam­stwa­mi.
O pod­nosze­niu kwa­lifi­kac­ji w warzyw­niaku, o spełnianiu marzeń na ka­sie w mar­ke­cie, o przy­godzie życia ja­ko kel­nerka w pod­rzędnym pu­bie.
Zmęczo­na ty­mi wszys­tki­mi kłam­stwa­mi.
Maglowali [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 sierpnia 2015, 14:24

Cza­sem wys­tar­czy pro­mień słońca, de­likat­nie mus­kający moją twarz, by w duszy gościła cały dzień radość. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 29 października 2010, 20:32

Nasz prob­lem tkwi w tym, że zbyt dużo mówimy,
zbyt mało rozmawiamy. 

myśl
zebrała 64 fiszki • 30 września 2010, 21:25

Mi­mo, że słońce stra­ci pro­myk, świeci nadal.
Jed­nak to już nie to samo. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 20 września 2010, 20:19

Bi­cie twe­go ser­ca kołysanką moich myśli. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 12 września 2010, 18:02

Błędem jest, błądzić w błędnym kole. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 26 sierpnia 2010, 11:04

miałem tylko sześć lat.

Ta­kie uczu­cie upo­korze­nia może poczuć tyl­ko oso­ba zgwałcona.
Naj­pierw poz­na­jesz świat.
Wszys­tko co cię otacza jest sta­bil­ne, bez­pie­czne.
Chodzisz z oj­cem na ry­by, a mat­ka wra­cając z pra­cy ku­puje ci wiel­kiego, żółte­go li­zaka, i [...] — czytaj całość

opowiadanie • 24 sierpnia 2010, 14:36

I ślu­buję ci miłość, wier­ność, i że gdy mnie okłamiesz, to cię zabije.
/ nie trak­tujcie te­go dosłownie. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 17 sierpnia 2010, 14:40

o prawie szczęśliwej nie-rodzinie.

Te­raz nie pa­miętam, jak wyglądała mo­ja mat­ka. Nie wiem na­wet, czy kiedy­kol­wiek mnie przy­tuliła. By­wała w do­mu raz na miesiąc, cza­sem dwa, przez kil­ka dni, żeby w końcu się na­jeść i wynieść [...] — czytaj całość

opowiadanie • 17 lipca 2010, 18:14
bukaa

Nie, nie dodam tu mojego zdjęcia. Tu mają być moje myśli, a nie moje ciało. Czego bym tu nie napisała, i tak nie byłoby prawdą. Prawda jest taka, że nie znam siebie. Nie jestem nawet pewna co do tego, jak mam na imię.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

26 grudnia 2015, 22:03Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Była już zmęczo­na. Zmęczo­na [...]

26 grudnia 2015, 21:35bukaa do­dał no­wy tek­st Najprostszą i naj­tańszą formą [...]

2 września 2015, 03:10Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Była już zmęczo­na. Zmęczo­na [...]

23 sierpnia 2015, 14:24bukaa do­dał no­wy tek­st Była już zmęczo­na. Zmęczo­na [...]